مركز نگهداري و توانبخشي معلولين ذهني شهيد فياض بخش مشگين شهر
نويسندگان
لينک دوستان
لينكي ثبت نشده است
عضويت
نام کاربري :
پسورد :
تکرار پسورد:
ايميل :
نام اصلي :
آمار
امروز : 0
ديروز : 0
افراد آنلاين : 1
همه : 0

1 -  خدمات تخصصي نگهداري و توانبخشي

 1. ارائه منظم ومستمر خدمات تخصصي ، درماني ، نگهداري ، توانبخشي ، بهداشتي و... به مددجويان تحت پوشش با رعايت استانداردها ،ضوابط ومقررات مربوطه
 2. ويزيت منظم معلولين توسط پزشكان متخصص و عمومي ، اجراي مستمر دستورات پزشكي توسط پرستار  و ارائه خدمات درماني توسط كادر پرستاري
 3. تهيه گزارشات منظم ومكتوب پرستاري ، روانشناسي ،  فيزيوتراپي ، مددكاري و... 
 4. تكميل نواقصات پرونده هاي معلولين
 5. اجراي مراقبتهاي خاص و ويژه براي  تعدادي از مددجويان كه نياز به توجه واهتمام بيشتري دارند .
 6. بكارگيري پزشك عمومي داوطلب جهت ويزيت منظم معلولين ، استفاده از ظرفيت  مركز بهداشت مجاور موسسه
 7. اعزام موردي معلولين به مراكز درماني حسب مورد جهت معاينه و درمان و آزمايشات  و عكس برداري هاي مورد نياز
 8. عمل جراحي دو نفر از معلولين طبق تشخيص پزشكان متخصص با استفاده ازظرفيت درمانگاهها تخصصي بيمارستان حضرت وليعصر(عج)
 9. مذاكره با تعدادي از پزشكان ، پرستاران ، كارشناسان تغذيه ، روانشناسان ، گفتاردرمانها و... جهت حضور در موسسه وبهره مندي از خدمات داوطلبانه آنان
 10. مشاوره ، مصاحبه ومشاهده باليني از تمامي رفتارهاي معلولين وتهيه شرح حال توانخواهان داراي اختلال رفتاري ازقبيل : بيخوابي ، بيقراري، پرخاشگري ، اضطراب ، هم جنس خواهي و... وارجاع به روانپزشك واجراي دستورات پزشكي ودارويي طبق دستور ايشان همراه با رفتار درماني جهت كاهش اختلالات موصوف
 11. انجام آزمايشات خون  ادواري تخصصي وعمومي معلولين طبق نظر پزشكان محترم
 12. قرنطينه معلولين مشكوك به بيماري پوست ومو و درمان تحت نظر پزشكان
 13. شستشوي تمامي مددجويان وكاركنان با شامپوهاي جلوگيري كننده از بيماريهاي پوستي
 14. تهيه وتوزيع به موقع داروهاي تجويزي كادر درماني طبق برنامه زماني مصوب
 15. تكميل برگه مرخصي توانخواهان وارائه راهنمائيهاي لازم درطول مدت مرخصي وتحويل داروي مصرف براي مدت مورد نظر وتوجيه خانواده دراين خصوص
 16. معاينه  جسمي ورفتاري  معلولين از مرخصي برگشته  واستعلام  از نحوه رفتار توانخواه درطول دوره مرخصي درمنزل واخذ وارائه راهنمائيهاي لازم
 17. به روزنگه داري تاريخ ويزيت پزشكان متخصص وعمومي ، گزارش پرستاري ، پرونده هاي روانشناسي ، فيزيوتراپي ، مددكاري ، كاردكس دارويي و... طبق دستورالعمل
 18. رعايت اصل يكسان سازي پرونده هاي معلولين
 19. ايجاد وبهبود رابطه عاطفي بين معلولين وكاركنان واستفاده نمادين از توانمنديهاي آنان درامورات مركز درحد مقدورات ورعايت مسائل ايمني وبهداشتي
 20. فراخواني تعدادي از معلولين آموزش پذير وتلاش جهت ياداوري آموخته هاي قبلي وجلوگيري از تحليل شخصيت وذهن آنان با بهره گيري از فنون مشاوره ، هم كلامي ، خاطره گويي ، نوشتار ، ترسيم وطراحي ، نقاشي وشعر گويي و...
 21. ارزيابي دوره اي رفتاري ، بهداشتي ، درماني ، باليني معلولين وراهكارهاي پيشبرداهداف درماني با توجه به طرح درمان وثبت اقدامات انجام يافته درپرونده هاي توانبخشي
 22. مراجعه ومشاوره حضوري با پزشكان محترم مركز وارائه شرح حال تعدادي از معلولين كه نيازمند معاينه درمطب مي باشند
 23. پذيرش تعدادي مددجوي جديد با معرفي كميته توانبخشي استان و انجام امورات اداري وتخصصي لازم ضمن قرنطينه موردي
 24. تفكيك تعدادي از معلولين با بكارگيري مدديار ويژه جهت رسيدگي بيشتر به آن عزيزان
 25. مشاوره وراهنمايي كامل كاركنان در خصوص نحوه برخورد مناسب با معلولين ، آشنايي با روحيات ، خواسته ها ، نيازها وضرورت هاي فيزيولوژيكي ورواني مددجويان با نظارت كامل واخذ بازخوردهاي لازم
 26. شركت 12نفر از مددياران در دوره آموزشي اصول مراقبتي معلولين ذهني در مركز اردبيل
 27. نصب ميله هاي كمكي در قسمتهايي از داخل آسايشگاهها در كنار ديوارهاي مشرف به غذا خوري ، سرويس بهداشتي ، حمام و... با هدف مناسب سازي
 28. رفع موانع ، تيزيهاي دربها ، شيب دار نمودن برخي سطوح با هدف مناسب سازي براي معلولين جسمي
 29. بازآموزي نكات ، اصول و روشهاي مراقبتي به صورت دوره اي وتعميم نقاط قوت كاركنان با عملكرد بالا به ساير پرسنل
 30. فعالتر نمودن بخش فيزيوتراپي مركز واجراي تمرينات واقدامات لازم براي مددجويان مشمول
 31. دريافت يك دستگاه c.p.m  ابداعي توسط يك مبتكر بسيجي با حضور مسئولين شهرستاني واستفاده در موسسه طبق نظر فيزيوتراپ
 32. برگزاري چندين مورد اردوي تفريحي براي مددجويان
 33. اجراي برنامه هاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي منظم براي مددجويان ساكن
 34. انجام تمرينات ورزشي ، ورزش همگاني متناسب با نيازها وتوانمنديهاي معلولين درمركز
 35. اجراي برنامه هاي فرهنگي شامل ، مديحه سرايي ، پخش آهنگ هاي شاد وموسيقي هاي متناسب با وضعيت معلولين مركز جهت ارتقاي روحيه آنان
 36. اجراي برنامه هاي هنري ازقبيل : طراحي ، نقاشي ، تقليد آهنگ و... براي تعدادي از معلولين
 37. دريافت داروهاي اهدايي خيرين وتفكيك آنها واستفاده از داروهاي مورد نياز داراي تاريخ اعتبار

 

2 - خدمات مراقبتي

 

 1. استحمام ، تعويض البسه ، نظافت فردي ، نظافت عمومي ، اصلاح موي سر وصورت وبدن ، تغذيه ، پذيرايي معلولين تحت پوشش به صورت منظم وطبق برنامه روزانه ووعده هاي مورد نظر انجام مي گيرد.
 2. شستشوي منظم البسه ، پتوها ، موكت ها وفرش ها ، تخت ها ، صندلي ها ، آسايشگاه ها وبخش ها وظروف آشپزخانه ، ظروف غذاي معلولين ، سطح وديواره هاي آشپزخانه ، محوطه
 3. گندزدايي وضد عفوني ، ظروف آشپزخانه ، كف آسايشگاه ها ، تخت ها وكليه لوازم معلولين و... به صورت منظم
 4. نظافت عمومي كليه اتاق ها ، بخش ها ، انبارها و... به صورت منظم ودائمي
 5. مشاوره با مراقبين ومددياران معلولين جهت برخورد مناسب با همكاران ، ورسيدگي بيشتر وبهتر به امورات معلولين با ايجاد جو رقابتي و رفاقتي از قبيل : آموزش استفاده از سرويس بهداشتي واجابت مزاج به معلولين وراهنمائي ويژه معلولين جديد الورود ، ايجاد شرايط لازم جهت انس بيشتر وسريعتر معلولين جديد با  فضاي آسايشگاه معلولين وجلوگيري از حركات ورفتارهاي تهاجمي وتدافعي معلولين با يكديگر ، ايجاد شرايط پذيرفته شدن معلولين جديد بين معلولين قديمي تر ، استفاده از ويلچر درجابجايي معلولين جسمي ، اعلام مشكلات پوستي واپيدمي وگزارش سريع بيماريهاي موردي معلولين از قبيل سرماخوردگي ، آسيب ديدگي ، اسهال ، مسموميت و... پرهيز از رفتارهاي تحريك آميز و... 

3 اقدامات  بخش اداري و مالي

 

 1. شركت منظم مديرعامل ورئيس هيئت مديره موسسه در جلسات  برگزار شده در مركز استان  ، شهرستان ، فرمانداري وادارات مربوطه
 2. شركت مديرعامل موسسه درهمايش كشوري خير جمعي برگزار شده در شهر مقدس قم
 3. حضور رئيس هيئت مديره ومديرعامل موسسه در برنامه توليدي تبليغي مركز حضرت ابوالفضل عليه السلام اردبيل ومعرفي مركز با استفاده از فرصت ايجاد شده از طريق سيماي استاني .
 4. بازديد رئيس هيئت مديره و مديرعامل از امكانات ، نحوه نگهداري مددجويان در مركز حضرت ابوالفضل عليه السلام اردبيل
 5. شركت رئيس هيئت مديره و مديرعامل  مركز در چندين جلسه در اداره كار شهرستان و استان به منظور دفاع از حقوق موسسه درقبال شكايت يكي از كاركنان سابق مركز
 6. حضور رئيس هيئت مديره و مديرعامل دراداره كل بهزيستي استان وديدار با جناب آقاي دكتر ستاري به منظور تبريك انتصاب ايشان و ارائه گزارش از وضعيت مركز واخذ راهنمائيهاي ايشان
 7. بازديد مديران كل قبلي و فعلي بهزيستي استان از موسسه در طي سال به همراه  معاونت محترم توانبخشي ، مسئولين محترم حراست  ، بازرسي ، روابط عمومي ، امورساختمان ، امور حقوقي وكارشناسان حوزه هاي مختلف كه رضايت ايشان از عملكرد و وضعيت مركز تشويق كننده خدمت گزاران مددجويان در موسسه مي باشد .
 8. حضور رئيس هيئت مديره ، مديرعامل وتني چند از مددياران در كلانتري و دادستاني به منظور ارائه فيلم ضبط شده توسط دوربين هاي مداربسته و نيز ارائه توضيحات درخصوص صحنه سازي و نحوه ي فرار دو زن  سارق حرفه اي كه عليرغم  وجود تفاهم نامه واعلام قبلي وموافقت دادستان محترم توسط نيروي انتظامي تحويل موسسه شده بودند  .
 9. حضور مديرعامل موسسه درمعيت رئيس محترم اداره بهزيستي در دفتر دادستان محترم جديد شهرستان وارائه مجدد تفاهم نامه ادارات كل بهزيستي و دادگستري درخصوص عدم معرفي متهمين نسوان به مركز شهيد فياض بخش جهت  نگهداري موقت به دليل عدم وجود امكانات ومجوز لازم .
 10. حضور مديرعامل موسسه در دفتر انجمن صنفي مراكز غير دولتي وارائه مدارك لازم به درخواست ايشان وحفظ ارتباط منظم با انجمن مذكور
 11. تفكيك يارانه اقتصادي معلولين جديد الورود ، افتتاح حساب براي ايشان وانجام اقدامات لازم از طريق دفاتر پليس + 10 ، فرمانداري ، بانك صادرات و...
 12. تعويض به موقع كارتهاي بانكي مربوط به يارانه اقتصادي مددجويان
 13. ارائه ليست منظم و به موقع ماهانه مددجويان ساكن ، مدارك ومكاتبات مورد نياز به امورمالي بهزيستي جهت تسهيل وتسريع در دريافت يارانه نگهداري
 14. ثبت منظم ومستمر ، به موقع وبه روز مشاركتهاي نقدي وغير نقدي جذب شده در دفتر مخصوص ثبت مشاركتهاي مردمي وارائه آمار سه ماهه طبق فرمهاي مصوب به انضمام برگه هاي مذكور به واحد مشاركتهاي مردمي اداره بهزيستي
 15. اعلام وضعيت عملكرد ونيازمنديهاي موسسه وارائه گزارشهاي لازم به صورت منظم و15روز يكبار به صورت حضوري به رئيس واعضاي محترم هيئت مديره
 16. برگزاري منظم جلسات هيئت مديره وثبت مباحث ومصوبات دردفتر مخصوص
 17. اجراي تمامي مصوبات هيئت محترم مديره ، رفع نواقص ومعايب  موردنظر بازرسان محترم شهرستاني ، استاني 
 18. ارائه اظهارنامه مالياتي سال 1393 طبق نرم افزار وفرمهاي مصوب سازمان امورمالياتي
 19. ارائه گزارش سه ماهه مشاركتهاي نقدي وغير نقدي  طبق فرم گزارش نظارت دوره اي موسسات خيريه وعام المنفعه  موضوع بند " ط " وتبصره (1) ماده 139 قانون مالياتها ي مستقيم به اداره امورمالياتي
 20. پرداخت ماليات عيدي كاركنان  به اداره امورمالياتي
 21. پيگيري مستمر پرونده مالياتي موسسه وارتباط موثر با اداره امورمالياتي  ، اعتراض به تشخيص هاي علي الراس سال 1392  ، كاهش ماليات تكليفي ودرآمد سال 1392 وپرداخت آن و معافيت مالياتي سال 1393
 22. ارائه ليست حقوق به صورت ماهانه وليست عيدي درحقوق بهمن ماه به  اداره امورمالياتي جهت جلوگيري از شمول جريمه عدم ارائه ليست
 23. به روز نگهداري سامانه پرداختهاي سازمان بهزيستي (  سايت payment..behzisti.net  ) 
 24. توزيع بروشور واعلام نيازمنديهاي مركز به مراجعين وبازديدكنندگان حسب مورد
 25. پيگيري مستمر جذب اعتبار تخصيصي براي تكميل پروژه ساختمان نيمه كاره شهيد فياض بخش درقره درويش از دفتر نماينده محترم ، فرمانداري وادارات مربوطه  ، تلاش جهت يافتن خيرين جهت مشاركت درتكميل طرح موصوف
 26. تزئين موسسه درمناسبتهاي مختلف مذهبي وانقلابي ، نصب بنر ، پلاكارد ، پرچم و...
 27. استقبال و همراهي خيرين ، مراجعين ، خانواده هاي مددجويان ،  بازديد كنندگان وارائه گزارشات واطلاعات لازم به منظور شفاف سازي فعاليت ها ومشاركتهاي انجام يافته
 28. همراهي وهماهنگي لازم با مراجعه كنندگان ، بازديدكنندگان ، واهدا كنندگان هدايا ونذورات  وتوزيع تمام يا بخشي از هدايا ونذورات درحضور يا توسط اهداكنندگان به منظور اطمينان بخشي به آنان
 29. بازديد نماينده محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار ، بخشدار مركزي  و تعدادي از مسئولين شهرستان در اولين روز سال جديد ودلجوئي از مددجويان وكاركنان مركز وقول مساعد درخصوص تكميل پروژه راكد ساختمان مركز در قره درويش
 30. بازديد اعضاي هيئت مديره بنياد خيريه خلعتبري از موسسه در معيت فرماندار محترم شهرستان
 31. مذاكره و پيگيري آسفالت ريزي محوطه مركز توسط اداره راه وشهرسازي
 32. ارائه كليه اطلاعات ومدارك لازم وهمكاري مستمر با بازرسين حوزه هاي تخصصي وعمومي اعم از اداره كل بهزيستي ، سازمان بازرسي كشوري ، تامين اجتماعي ، اداره امورمالياتي ، اداره بهزيستي و...
 33. پرداخت حق عضويت  سال 93و94 موسسه درانجمن صنفي مراكز غير دولتي استان
 34. پيگيري ، دريافت وانتقال اقلام سبد كالاي معلولين تحت پوشش به موسسه
 35. شفاف سازي فعاليتها ، مشاركتهاي نقدي و غير نقدي ، خدماتي جذب شده و ارائه گزارش به نهادهاي ذيربط ، خيرين ، هيئت مديره و...
 36. ارائه گزارشات ، مكاتبات به موقع به ادارات و نهادهاي ذيربط

 

4 اقدامات بخش پشتيباني

 

 1. پرداخت به موقع كليه هزينه هاي انجام يافته موسسه طبق فاكتورهاي مربوطه توسط چك هاي بانكي يا نقدي به طوري كه هيچ فرد يا موسسه يا شركتي پس از اجراي تعهدات وتحويل كالا يا خدمات  از موسسه طلبكار نمي باشد.وبلافاصله تسويه حساب صورت مي پذيرد .
 2. بارگذاري وارائه  به موقع ليست بيمه كاركنان به سامانه اينترنتي تامين اجتماعي وپرداخت حق بيمه توسط اينترنت بانك
 3. ثبت منظم وبه روز كليه آرتيكل هاي حسابداري طبق اصول پذيرفته شده حسابداري به روش حسابداري نقدي  درنرم افزار رافع 6 واخذ چاپ از اسناد مالي وارائه منظم تراز آزمايشي حسابهاي معين به رئيس محترم هيئت مديره
 4. اجراي سيستم انبارداري تحت نرم افزار آرا
 5. تهيه وابتياع منظم داروها ولوازم پزشكي مورد نياز معلولين ازداروخانه ، اتخاذ تدابير لازم جهت تهيه به موقع داروهاي مورد نياز  با هماهنگي پزشك متخصص
 6. ثبت كليه مشاركتهاي مردمي دردفتر مخصوص وارائه گزارشهاي سه ماهه طبق فرمهاي مصوب درموعد مقرر به واحد مشاركتهاي مردمي اداره بهزيستي شهرستان به همراه ليست اقلام ووجوه دريافتي
 7. دريافت نذورات ، گوشتهاي قرباني ، برنج ، قند ، شيريني ، سانديس ، نان ، غذا ي آماده ، ميوه ، پذيرايي هاي متفرقه ، لباس وساير كمكهاي غيرنقدي وثبت به صورت منظم دردفاتر مربوطه وارائه قبض به خيرين عزيز وتوزيع بين معلولين طبق نياز وبرنامه زمانبندي
 8. دريافت  مشاركتهاي نقدي مردمي و واريز به حساب مشاركت موسسه وثبت دردفاتر مربوطه وارائه قبض به خيرين عزيز وثبت درنرم افزار حسابداري
 9. دريافت منظم اجاره دستگاه شنوايي سنجي و واريز به حساب مشاركت موسسه وثبت دردفاتر مربوطه ونرم افزار حسابداري
 10. كنترل منظم وبه روز حسابهاي بانكي وثبت مشاركتهاي نقدي واريزي به حساب از طريق  فيش بانكي  ، اينترنت بانك ، موبايل بانك ، خودپرداز و... وثبت درنرم افزار حسابداري
 11. اخذ مفاصا حساب از تامين اجتماعي وارائه به بهزيستي
 12. جمع آوري زكات فطره ، مشاركتهاي نقدي ، وجوه صندوق هاي صدقات ، تابلوهاي تسليت و... واريز به حساب  مربوطه
 13. پرداخت اجاره ساختمان مركز به صورت منظم وقبل از موعد مقرر وتحويل رسيد آن به امورمالي  بهزيستي
 14. دريافت منظم يارانه اقتصادي معلولين وواريز به حساب مشاركت ها به صورت ماهانه
 15. انجام اقدامات لازم واخذ گواهي ها وتائيديه ها ي مورد نياز جهت اخذ بخشي از حق بيمه پرداختي  از تامين اجتماعي وارائه به بهزيستي جهت دريافت مبلغ مربوطه و واريزبه حساب موسسه
 16. خريداري لوازم اداري موردنيازازقبيل كاغذ ، پوشه ، گيره ، چسب ، سنجاق ، مقوا ، زونكن ، پوشه طنابدار ، رول فاكس ،  شارژ كارتريچ چاپگر و...
 17. خريداري منظم ومستمر لوازم خدماتي مورد نياز نظافت معلولين وآسايشگاهها از قبيل طي لاستيكي ، طي نخي ،  برس ، جارو ،  برس نرم  و...
 18. خريداري منظم ومستمر اقلام مصرفي معلولين از قبيل : نان سنگك ، نان بربري ، لواش ، سيب زميني ، پياز، رب ، روغن مايع، چاي ، شكر ، قند ، شير، خرما، عسل ، مربا ، پنير، كره ، ماست ،  تن ماهي ، سبزيجات ، پودر لباسشويي ، پودر رختشويي ، شامپو بدن ، مايع ظرفشويي ، مايع سفيد كننده و... از اقلام استاندارد، داراي پروانه بهداشت با درنظر گرفتن تاريخ انقضاء و... با كمترين بهاي ممكن
 19. انجام پيگيريهاي مكرر درخصوص دريافت اقلام  سبد كالا
 20. تحويل صندوقهاي صدقات مورد درخواست خيرين وتعويض وتعمير صندوقهاي شكسته وخراب شده
 21. احصاء ، اولويت بندي نيازهاي عمومي وتخصصي موسسه وبرنامه ريزي مناسب جهت استفاده از ظرفيت هاي خيرين عزيز وتامين در حد امكان از طريق آن عزيزان
 22. ساماندهي هدايا ونذورات نيكوكاران گرامي جهت جلوگيري از حيف و ميل و اتلاف و اسراف ناخواسته غذاها ومواد خوراكي واستفاده بهينه از آنها
 23. استفاده از برنامه غذايي متناسب با فصول سال طبق نظر كارشناس تغذيه
 24.  همكاري با بازرسين وكارشناسان بهداشت محيط ، اخذ راهنمائي هاي آنان وتلاش جهت ارتقاي شاخص هاي بهداشتي وايمني

 

5- خدمات  مددكاري

 

 1. نگهداري موقت دهها نفر از  متهمين با جنسيت مونث وچندين نفر با جنسيت مذكر  با معرفي  واحدهاي مختلف نيروي انتظامي
 2. تعويض دفترچه هاي درماني ، اخذ دفترچه براي معلولين جديد الورود
 3. 3.        هماهنگي با خانواده معلولين جهت سركشي وترخيص موقت (مرخصي ) توانخواهان
 4. تلاش جهت افزايش ارتباط بين خانواده معلولين وموسسه
 5. مشاوره با خانواده بعضي از معلولين (خانواده درماني ) دركاهش اختلالات رفتاري تعدادي از معلولين با سركشي منظم به توانخواه واستفاده ازمرخصي كوتاه مدت
 6. شناسايي چند نفر از افراد مجهول الهويه داراي آلزايمر و... تحويلي به موسسه توسط نيروي انتظامي وهماهنگي با خانواده ها ي ايشان در سطح استان وتحويل به خانواده با اخذ دستور قضايي
 7. هماهنگي با خانواده چند نفر از معلولين جهت ترخيص مددجويان از مركز ونگهداري در منزل
 8. عكس دار نمودن شناسنامه 13 نفر از مددجويان
 9. اخذ شناسنامه المثني براي دو نفر از مددجويان فاقد شناسنامه
 10. تعويض 34 فقره شناسنامه قديمي مددجويان
 11. انجام اقدامات لازم براي دريافت كارت ملي هوشمند شامل ثبت نام در سامانه ، ارائه مدارك ، پرداخت هزينه ، عكس برداري مددجويان ، سير مراحل اداري در پايگاه شماره يك صدور كارت هوشمند واداره ثبت احوال شهرستان

 

 

 

6 فعاليتهاي كنترل و نظارت

 

 1. سرويس ، نظارت ، بررسي مداوم دوربين هاي مداربسته و رفع نواقص ،  ايرادات ، اشكالات  ، قطعي ها ، تعويض آداپتورها و...
 2. كنترل مستمر ، منظم  فيلمهاي ضبط شده توسط دوربين هاي مداربسته وارائه راهنمائيها ، تذكرات لازم به كاركنان در مواقع مورد لزوم
 3. كنترل مستمر ، دقيق ومنظم ورود وخروج ، مرخصي ، ماموريت ، تاخير ، تعجيل ، غيبت و... كاركنان  وانجام اقدامات لازم
 4. كنترل مستمر تاريخ مصرف موادغذايي ، مواد شوينده ، داروهاي مصرفي وداروهاي موجود درداروخانه
 5. نظارت وكنترل منظم ودقيق ومستمر نحوه ي خدمات رساني به معلولين  عزيز تحت پوشش ازقبيل ، نحوه ي غذا خوردن وغذا خوراندن ، استحمام ، نظافت فردي ، اجابت مزاج ، چاي وساير نوشيدنيها ، ميوه وسبزيجات ، شيريني  وتنقلات ، اصلاح موي سر وصورت وبدن ، لباس پوشيدن وپوشاندن ، تعويض البسه ، پتو ، تشك ، بالش و... رعايت نكات بهداشتي وساير امورات مرتبط وارائه تذكرات وتوضيحات وسفارشات لازم
 6. كنترل مستمر نحوه ي عملكرد كاركنان به ويژه درساعات غير اداري وايام تعطيل  با حضور وبازديدهاي سرزده
 7. نظارت مستمر  بر پوشاك معلولين ورعايت استانداردها مطابق با فصول مختلف سال
 8. نظارت  مستمر بررعايت وظايف محوله مددياران واجراي برنامه ها طبق سين اجرايي روزانه  طبق گروهبندي وتفكيك وظايف
 9. نظارت مستمر بر كميت وكيفيت غذاي طبخ شده جهت استفاده معلولين ورعايت برنامه غذايي مصوب
 10. نظارت مستمر بر شستشوي البسه ، پتوها ، بالشها  و... دررختشورخانه مركز
 11. نظارت بر نحوه ي توزيع دارو بين معلولين واطمينان از مصرف دارو توسط توانخواه به طوري كه دارو توسط وي دردهان نگهداشته نشده يا بيرون انداخته نشود .
 12. نظارت وكنترل بر مرخصي هاي روزانه وساعتي كاركنان واتخاذ تدابير لازم جهت جايگزيني نيرو به جاي افراد غائب يا توجيه مشاغل
 13. نظارت مستمر بر نحوه ي شستشوي آسايشگاه ،تخت ها ، سرويس هاي بهداشتي ، حمام ، سالن غذاخوري ، آشپزخانه ، محوطه و... وتاكيد براستفاده از مواد شوينده وضد عفوني كننده مناسب

 

7 خدمات  بخش نگهداري ، تاسيسات و تعميرات

 

 1. محوطه سازي وبتون ريزي حياط پشتي مركز جهت استفاده مددجويان ساكن و بهسازي محيط از طريق خيرين
 2. تهيه وتامين بيش از يكصد تخته پتو ، تشك چرمي ، لباس ، مواد مصرفي  خوراكي ، پوشاك و... از طريق خيرين
 3. توسعه سيستم روشنايي داخل آسايشگاهها ، سرويس هاي بهداشتي ، آشپزخانه ، محوطه از طريق خيرين عزيز
 4. تامين مقداري موكت جهت استفاده مددجويان ساكن از طريق خيرين عزيز
 5. خريد ، طراحي ، دوخت 110 دست لباس متحد الشكل با جذب مشاركت مردمي
 6. تعويض تلويزيون و افزايش سيستم سمعي و بصري داخل آسايشگاهها جهت استفاده مددجويان
 7. ايجاد روشنايي وتهويه مناسب در حمام وسرويس بهداشتي مددجويان
 8. بررسي وچك منظم  ومستمر كليدها ، پريزها ، درپوش پريزها ، سرپيچ ها ، لامپها ، فن تهويه ، بخاريها ، آب شرب ، آب تنظيف ، درب چاهها ، خروجي فاضلاب و...
 9. نصب عايقهاي پلاستيكي براي درب ها وپنجره ها از قسمت بيروني آسايشگاهها ، نصب چادربرزنتي وساير عايقهاي مناسب جهت جلوگيري از اتلاف انرژي
 10. رنگ آميزي ، دربها ، پنجره ها ، تخت ها ، محوطه و... به تناسب نياز
 11. استفاده از تهويه مناسب ، كولر ، فن  در فصول گرم سال به منظور تعديل دما
 12. تعويض سريع شيشه هاي شكسته ، تعمير به موقع دربها ، تختها ، پنجره ها ،   شيرآلات بهداشتي ، وسايل گازسوز ، تجهيزات آشپزخانه و...
 13. شارژ به موقع كپسولهاي اتش نشاني ورعايت نكات ايمني ، نگهداري و بازديد مستمر كپسولها ،  ارائه توضيحات و آموزشهاي لازم به پرسنل
 14. تهيه ، ساخت وتعبيه كمد ديواري در استراحتگاه كاركنان به تعداد  كاركنان شيفتي
 15. تفكيك انبار مواد غذايي ، شوينده ، گوشت ، ميوه و... در فضاهاي مناسب به همراه  قفسه بندي مورد نياز
 16. تعويض سيستم لوله كشي رختشورخانه ، اصلاح وتوسعه سيستم برق رساني وروشنايي و نصب آبگرمكن در محل رختشورخانه
 17. تعويض تابلو فكس سردرب مركز به دليل ناخوانا شدن دربرابر تابش مستقيم آفتاب وقرار گرفتن در معرض باد ونزولات جوي
 18. تعمير وتعويض دو مورد موتور يخچالهاي فريزر مركز
 19. كسب آمادگي هاي لازم به تناسب ايام ، فصلهاي گرم وسرد واتخاذ تدابير ايمني وفيزيكي لازم جهت رفاه حال مددجويان وتنظيم دماي مناسب محيطي
 20. كسب آمادگي لازم جهت مقابله با بحرانهاي احتمالي قطع گاز وتبعات آن

 

8 -  خدمات  بخش كاركنان

 

 1. تنظيم قراردادهاي كاري كاركنان براي سال 94 طبق مصوبه هيئت مديره طبق قانون كار
 2. ارائه تذكرات كتبي وشفاهي لازم به كاركنان خاطي ، كم كار ونامنظم ضمن كسرازحقوق ، كسر از مرخصي ، توبيخ، تذكر كتبي با درج درپرونده  و... 
 3. تلاش جهت تقويت نقاط قوت ورفع نقاط ضعف وكاستي هاي عملكرد كاركنان ضمن ارائه الگوهاي مناسب
 4. پرداخت به موقع حقوق ودستمزد ماهانه وحق بيمه كاركنان
 5. تعويض وتغيير شيفت بنديهاي مددياران ومراقبين به منظور افزايش بهره وري وكارآيي وكاهش اصطكاك هاي فرسايشي وناهماهنگي هاي بين كاركنان
 6. نظارت مستمر بر تحويل شيفت ها والزام كاركنان شيفت قبلي به رفع  معايب
 7. ارزشيابي مستمر كاركنان با خود ارزيابي ، ارزيابي همكاران ، ارزيابي توسط مسئولين به صورت دوره اي و فصلي ارائه نتيجه به هيئت مديره جهت اتخاذ تصيمات لازم
 8. الزام كاركنان به استفاده از لباس كار مناسب ورعايت موارد ايمني كار
 9. بيمه مسئوليت مدني وحوادث مددجويان ، كاركنان ومديران مركز نزد بيمه ملت
 10. تقويت فضاي دوستانه وسالم بين كاركنان به منظور جلوگيري از تنش و اصطكاك بين نيروها

 

9 - فعاليتهاي روزمره مركز نگهداري وتوانبخشي

 

 1. حضور به موقع كاركنان درموسسه وثبت ورود وخروج
  امتياز:
  بازديد:
  برچسب: ،
  موضوع: عملكرد موسسه
[ ۱۹ دى ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۴۸:۰۶ ] [ محمدرضا نورعليزاده ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
.: Weblog Themes By bigsite :.

درباره وبلاگ

بخششي درروز تازه در گوشه اي ازشهرما جايي اسـت جائي پر از تنهائي و غصـــه يك عده اي انسان، دسته هاي گل جمعي كه مي شد مثل ما باشند معـلول هاي شهــــــر ما آنجا چشم انتـــظار ديگران هستند اي كاش مي شد درك مي كـرديم بايد كمـكهائي به آنها كـــرد با هر كمك يك خنــده مي رويد روي لـــــب آنها كه در آنجا هرروزخود را منتـــظـر هستند درانتــــــظـار جمع آدمها شكر سلامـت بودن خود را با هديـه اي تقديم آنها كن برخيـــــــزوروز تازه خود را با بخشــش خود خوب وزيبا كن
پنل کاربري
نام کاربري :
پسورد :
لينک هاي تبادلي
فاقد لینک
تبادل لينک اتوماتيک
لينک :
خبرنامه
عضويت لغو عضويت
امکانات وب